GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai2procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro įgyvendinti/vykdomi  projektai ir jų pasiekti rezultatai

 

Datos:

Projekto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas

 

1.

2004 m. 
(įgyvendintas)

,,Jurbarko socialinių paslaugų centro plėtra“ (finansuojamą socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, projekto vertė 87 tūkst. Lt). Įvykdžius šį projektą  buvo kapitaliniai suremontuotas pastatas, įrengtos patalpos administracijai, įrengti dušai ir skalbykla neįgaliesiems ir socialiai remtiniems žmonėms, įrengtas masažo kabinetas, dienos centras neįgaliesiems, sandėlių patalpos labdarai laikyti bei rūšiuoti, kompensacinei technikai sandėliuoti. Įgyvendinus šį projektą pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė, nes pagerėjo darbo sąlygos darbuotojams, pradėta teikti naujas paslaugas (dušo, skalbyklos, masažo, dienos centro)

2.

2004 m.
(įgyvendintas)

„Paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų  resocializacijos 2004-2007 metų programa Jurbarko rajone“ projekto vertė 7 tūkst.Lt. Projekte dalyvavo 2 grupės po 15 asmenų, užsiėmimų tikslas buvo padėti grįžusiems asmenims integruotis į visuomenę, motyvuoti mokymuisi, profesijos įsigijimui, persikvalifikavimui, darbo paieškai. 
6 projekto dalyviai dalyvavo darbo paieškos klubo užsiėmimuose, 1-as dalyvis dalyvavo profesinio mokymo programoje, 4 dalyviams buvo padėta įsidarbinti.

3.

2005-2006m.m.
(įgyvendintas)

„VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko trumpalaikės globos filialo įkūrimas“ projekto vertė 335 tūkst. Lt (92 tūkst. Lt iš  socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 123 tūkst. Lt iš Jurbarko rajono savivaldybės, 120 tūkst. Lt iš Bendradarbiaujančių Nyderlandų Fondų centrinei ir rytų Europai).
Įgyvendinus šį projektą rekonstruotose buvusios Eržvilko ligoninės patalpose įsikūrė Eržvilko trumpalaikės globos filialas: 16 vietų seniems, neįgaliems žmonėms ir 4 kambariai nepilnametėms motinoms su kūdikiais ir moterims su mažamečiais vaikais atsidūrusioms krizinėje situacijoje.

4.

2006 m.
(įgyvendintas)

Paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų  resocializacijos 2006 metų programa Jurbarko rajone“
Projekto vertė 3 tūkst.Lt. Užsiėmimuose dalyvavo 10 asmenų, užsiėmimų tikslas buvo padėti grįžusiems asmenims integruotis į visuomenę, motyvuoti mokymuisi, profesijos įsigijimui, persikvalifikavimui, darbo paieškai. Projekto dalyviai buvo išmokyti naudotis kompiuteriu. Visi projekto dalyviai gavo Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio pažymėjimus.
4 projekto dalyviai dalyvavo darbo paieškos klubo užsiėmimuose, 1-as dalyvis dalyvavo profesinio mokymo programoje, 3 dalyviams buvo padėta įsidarbinti.

5.

2006 m.
(įgyvendintas)

Finansinė parama Jurbarko socialinių paslaugų centro nestacionarių paslaugų plėtros investiciniam projektui parengti“. Suteikta parama 32680 Lt. Didžiąją dalį paramos – 26144 Lt sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir 6536 Lt Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos.
Šio projekto tikslas išanalizuoti ir įvertinti visas rengiamo ES fondams projekto „Jurbarko socialinių paslaugų centro nestacionarių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo galimybes ir parinkti optimaliausius sprendimus.
Investiciniame projekte  išanalizuota galimybė Dariaus ir Girėno g. 120a ( tame pat pastate kur šiuo metu įsikūręs socialinių paslaugų centras) įkurti socialinės rizikos šeimų dienos centrą su mobiliu paramos šeimai padaliniu. Numatoma, kad šis projektas aprėps ir jau veikiantį Eržvilko trumpalaikės globos filialo krizių centrą, toliau gerins jo infrastruktūrą.

6.

2007 m.
(įgyvendintas)

Paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų  resocializacijos 2007 metų programa Jurbarko rajone“
Projekto vertė 8 tūkst.Lt. Užsiėmimuose dalyvavo 18 asmenų, užsiėmimų tikslas buvo padėti grįžusiems asmenims integruotis į visuomenę, motyvuoti mokymuisi, profesijos įsigijimui, persikvalifikavimui, darbo paieškai. Projekto dalyviai buvo išmokyti naudotis kompiuteriu. Visi projekto dalyviai gavo Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio pažymėjimus.
6 projekto dalyviai dalyvavo darbo paieškos klubo užsiėmimuose, 1-as dalyvis dalyvavo profesinio mokymo programoje, 5 dalyviams buvo padėta įsidarbinti.

7.

2007 m.
(įgyvendintas)

„Jurbarko socialinių paslaugų centro materialinės bazės modernizavimas ir nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“
Projekto vertė 95 tūkst. Lt. Už šias lėšas buvo apšiltintas stogas, apšiltintos pastato šiaurinės sienos padidinta dienos centro patalpa, įrengtas virtuvėlės kampelis, įrengtas išėjimas į vidinį kiemelį, įrengta darbo vieta socialinei darbuotojai.

8.

2008m. (įgyvendintas)

Jurbarko socialinių paslaugų centro materialinės bazės modernizavimas ir nestacionarių socialinių paslaugų plėtra II etapas
Projekto vertė 150 tūkst. Lt
Socialinių paslaugų centre įrengta kirpykla, pastatyti 2 garažai specialiesiems autobusamas.

9.

2008m. (įgyvendintas)

„Kompleksinė pagalba smurto šeimoje aukoms Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filiale“
Projekto vertė 13 tūkst. Lt
Projekte dalyvavo smurto šeimoje aukos 36:
iš kurių  kompleksinės paslaugos suteiktos prieglobstyje 30, 
iš kurių  kompleksinės paslaugos suteiktos ne prieglobstyje 6.

10.

2009 (įgyvendintas)

„Socialinės paslaugos nuo smurto šeimoje nukentėjusioms moterims Eržvilko socialinės globos filiale“
Projekto vertė 10,3 tūkst. Lt
Projekte dalyvavo smurto šeimoje aukos 27:
iš kurių kompleksinės paslaugos suteiktos prieglobstyje 11, 
iš kurių  kompleksinės paslaugos suteiktos ne prieglobstyje 16

11.

2009 m. (įgyvendintas)

„Kompleksinės paslaugos Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filiale vaikui ir šeimai esant krizinei situacijai“
Projekto vertė 17,0 tūkst. Lt
Projekte dalyvavo krizę šeimoje patyrę asmenys 19:
iš kurių kompleksinės paslaugos suteiktos prieglobstyje 9, 
iš kurių  kompleksinės paslaugos suteiktos ne prieglobstyje 10

12.

2010 m. (įgyvendintas)

Kompleksinės paslaugos Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filiale vaikui ir šeimai esant krizinei situacijai
Projekto vertė 12,990 tūkst. Lt
Projekte dalyvavo krizę šeimoje patyrę asmenys 31:
iš kurių kompleksinės paslaugos suteiktos prieglobstyje 15, 
iš kurių  kompleksinės paslaugos suteiktos ne prieglobstyje 16

13.

2009-2011m. (įgyvendintas)
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras yra pareiškėjo Pagėgių socialinių paslaugų centro projekto partneris

Socialinių paslaugų institucijų darbuotojų kompetencijų tobulinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-06-K-01 priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešėjame sektoriuje“
Įgyvendinta veikla: užsienio kalbų mokymai, sukurtas internetinis puslapis www.jurbarkospc.lt , 200 val programą socialinių darbuotojų padėjėjams

14.

2009-2012 m. (įgyvendinamas)
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras yra Kauno saugaus vaiko centro projekto partneris

Vienišų motinų ir tėvų, auginančių vaikus su elgesio ir emocinėmis problemomis, profesinės savirealizacijos ir visavertės integracijos į darbo rinką programa "Vieni, bet ne atskirti"
Mokymai socialiniams darbuotojams, 12 asmenų grupės integravimas į darbo rinką.

15.

2011-2012 metai
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras yra pareiškėjas projektas vykdomas

projektą „Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filialo išplėtimas“ , kurį iš dalies finansuoja 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa pagal II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė  ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
Projekto vertė 1 307 374,00  Lt

Šiuo projektu numatoma rekonstruoti du šiuo metu nenaudojamus pastatus Eržvilko socialinės globos filiale ir įrengti modernų krizių centrą. Filiale teikiamos paslaugos bus kokybiškesnės, padidės jų apimtis ir paslaugų gavėjų skaičius.

16.

2011-2012 metai
VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras yra pareiškėjas projektas vykdomas

Projektas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra įrengiant nakvynės namus Jurbarko mieste“. Projektas  finansuojamas iš 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos pagal II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė  ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projekto vertė 488 028,00  Lt

Įgyvendinant šį projektą numatoma įrengti 14 vietų nakvynės namus Jurbarko mieste ir teikti laikino apnakvindinimo paslaugas benamiams.

17,

2011 metai
įgyvendintas

Kompleksinės paslaugos Viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro Eržvilko socialinės globos filiale vaikui ir šeimai esant krizinei situacijai
Projekto vertė 17,1 tūkst. Lt
Projekte dalyvavo krizę šeimoje patyrę asmenys 31:
iš kurių kompleksinės paslaugos suteiktos prieglobstyje 15, 
iš kurių  kompleksinės paslaugos suteiktos ne prieglobstyje 16